Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, februari 04, 2009

Om medel som tas via munnen

Jag håller med om att det skulle vara skönt med orala medel, men jag tycker nog det vore lika bra att få tanka upp för en period liknande man gör med Tysabri. Jag tar ju inga medel fn närvarande på grund av biverkningar och det var väldigt oroväckande i början att inte göra det, nu har jag förlikat med med det men väntar p`ett medel som kan vara rätt för mig. Jag är dock rätt övertygad om att Rebif i två år bromsade upp sjukdomen. Copaxone tog jag bara en månad drygt.
Men inget ont som inte har något gott med sig, jag fann vägen till Swanks diet och George Jelineks bok Taking Control of Multiple Sclerosis. Innan jag fick problem med medicineringen hade jag bara gått förbi det här med kost som vore det knäppgökar som sysslade med sånt medan ju både Swank och Jelinek besitter ( i Swanks fall besatt) gedigna kunskaper i frågan och jag ser dem numera som spjutspetsar. Men det hindrar inte att jag skulle önska att det kom en medicin för mig. George Jelinek tar Copaxone.
I det här sammanhanget vill jag även göra reklam för Magnhild Sandbergs andra föredragning på EMSP, det som handlar om patienters compliance, dvs följer ordinationerna.
Hon ger en del av bakgrunden till varför det är viktigt med medicinen. I korthet är budskapet sjukdomen kan vara tyst i långa perioder med det pågår ofta en ständig aktivitet med inflammation i hjärnan. Man har sett att det går 5-10 lesioner som syns på MRI av varje lesion som ger upphov till ett skov. Samma resonemang gäller andra kroniska sjukdomar. Men jag kan förstå om man inte orkar fortsätta med medicinerna om det helt slår ut en.


Det har kommit en hel del nytt som man skulle vilja rapportera om men jag väljer att plocka ut de orala medlen Magnhild Sandberg skrev och placera dem var de finns på vägen mot färdiga läkemedel; fas III undersökningar är alltså de undersökningar som krävs för att man med stor säkerhet skall kunna säga att ett medel har effekt jämfört med sockerpillereffekten, och där är också där man skall ha upptäckt de stora biverkningarna. Fas III brukar pågå två år, med vilket menas att varje patient skall ha fått medlet i två år, och det tar ofta betydligt längre tid .

Dessutom skall när patientundersökningarna är färdiga materialet noga bearbetas så att man får fram effekter och biverkningar. I fallet Tysabri begärde man att få medlet godkänt snabbare, efter drygt ett års prov eftersom man fann att det hade sådan bra effekt. Därefter vid genomgången av materialet upptäckte man de fall av hjärninflammation som gjorde att medlet drogs in för att sedan återkomma med skärpta användningsregler.
De orala medlen som Magnhild Sandberg presenterade som kommande möjliga medel var
BG 12
Cladribine
Fingilimode
Laquinimode
Teriflunomide
sedan kommer jag att tänka på Estriol och Minocycline som också har varit med ett bra tag på arenan.
Detta har jag skrivit förr om BG 12:

Biogen Idec Inc skall börja två större kliniska studier (fas III) avseende säkerhet och effektivitet för BG00012, dimetyl-fumarat mot multipel skleros. En studie kallar man DEFINE och den andra CONFIRM .

DEFINE skall jämföra två olika doser av BG00012 mot inaktivt placebo. 1011 patienter skall delta i studien på 160 platser.

CONFIRM skall jämföra två olika doser av BG0012 , Copaxone och placebo . Här rekryterar man 1232 patienter för studien.

Medlet BG00012 är ett medel som tas i tablettform. Verkningsmekanism är inte fastställd. Men en tidigare studie av det omfattande 257 patienter med skovförlöpande MS har tidigare rapporterats och där fann man att vid den höga dosen var reduktionen av aktiva MS lesioner 69 procent undersökt med magnetkamera efter 3 och 6 månader.

Syftet med studien är att bestämma huruvida BG00012 kan minska andelen deltagare som får skov och om medlet är säkert och tolereras väl. Andra mål är att se hur medlet verkar på frekvensen av skov, progression av handikapp och sjukdomsaktivitet på MRI.


Detta har jag skrivit förr om Cladribine:
Oralt cladribine som man alltså ger via munnen(oralt) minskade den årliga skovfrekvensen med 58 % i en grupp som fick det i lägre dos i gruppen med högre dos var minskningen 55
Det planeras att man skall inge ansökan om registrering av det som läkemedel i mitten av 2009.
Den studie CLARITY som slutförts är en fas III studie. Resultatet jämfört med placebo var statistiskt signifikant.

Biverkningar: Frekvensen var låg och jämförbara med dem som fanns i placebogruppen. Lymfopeni, dvs sänkt-lågt antal vita blodkroppar var en väntad effekt på grund av verkningsmekanismen och fanns mer i gruppen som behandlades med cladribine. Andra biverkningar man fann var huvudvärk och nasofarngit ( inflammation i näsa och svalg).
Elmar Schnee som är chef för läkemedelsföretaget Merck Sereno: "Baserat på den framgångsrika studien planerar vi att söka godkännande för Cladribine hos det europeiska läkemedelsverket EMEA och FDA i USA."

Annat man studerade var fynd på magnetkamera och där fann man en minskad aktivitet i de så kallade lesionerna, andelen skovfria var ökad och handikappsprogressionen hade minskat.
Studien pågick i 96 veckor och omfattade 1326 patienter med skovförlöpande MS. Tabletterna gavs i två eller fyra behandlingskurer under första året med varje kur bestående av ett dagligt intag i fyra till fem påföljande dagar, vilket betydde att patienterna tog bara cladribinetabletter under 8 till 20 dagar under året. Under andra året gavs två kurer till alla patientgrupperAv de 1326 patienterna slutförde 90 % av de som fick aktivt preparat studien ( 92 av de i gruppen som fick lägre dos 89 i den med högre dos) 87 % i placebogruppen.

Vad finns att säga om Cladribinetabletter
Cladribine är en liten molekyl som påverkar hur vita blodkroppar beter sig, speciellt lymfocyter och det handlar bland annat om proliferationen, dvs förmågan till att bli flera.
Det pågår en förlängning av CLARITY studien med två år som skall ge långtidsdata om säkerhet och effektivitet för upp till fyra år..
ORACLE studien ( Cladribin vid tidig MS) En två årig fas III studie för att utvärdera säkerheten för cladrine som behandling för patienter med risk att utveckla MS. Pågår två år och påbörjades i september 2008.
ONWARD Cladribin i tillägg till Rebif , en fas II studie som skall studera cladribine tillsamman med behandling med Rebif ( alltså ett betainterferon preparat). Denna studie tillkännagavs i januari 2007. Den bör alltså kanske vara klar detta år.
Cladribine har FDA fått rätten att man skall utvärdera det så snabbt som möjligt men säkert ( Fast track designation)
Detta har jag skrivit förr om Fingilimod:
December 2008Jämfört med Avonex blev det 52% färre skov med en låg dos och 38 % med en högre dos under ett år. Avonex i sig reducerar skov med drygt 30 %.
Novartis avser att söka godkännade i slutet av detta år enligt MSRNnews, se länk marginal.
Menar man kanske nästa år eller är det årets julklapp?
Dock, dock finns det biverkningar.

Augusti 2008

Immunologen och mikrobiologen John Altman vid Emory University, Atlanta,Georgia har givit låga doser tav FTY720 (Fingolimod) till möss i tre dagar och fann att det tog bort ett virus som kan orsaka hjärnhinneinflammation (meningit). Studien som visade att immunförsvaret mot virus stärktes. Studien kan betyda en väg att behandla långvariga virala infektioner, typ hepatit C och HIV. Man planerar nu att undersöka en del av sådana virus.

Fingolimod är ett immunmodulerande medel

Fingilimod är immunmodulerande. Det tar inte kål på t-lymfocyterna men skall hålla dem borta från de ställen de skadar. Detta går till så att Fingolimod går in i t-cellernas signalsystem och omöjliggör för t-cellerna att lämna lymfknutorna och stänger därmed ute dem från hjärnan och förhindrar den skada de kan göra där

Fingolimod är alltså immunmodulerande och i MS forskningen pågår tre fas III studier och här är en artikel om detta som visar en 70% reduktion av lesioner. Man är ganska långt framme och resultaten väntas komma 2009. Något man är rädd för är så kallade opportunistiska infektioner, typ PMLfallen vid Tysabri, hittills då artikeln skrivs ( som jag inte riktigt kan lista ut, men jag skrev om den i april) har inga fall hittats.

Men nu undersöker man alltså om vissa infektioner till och med är tänkbara att behandla med detta medel- En effekt tycks vara att underlätta immunförsvaret, FTY720 stänger inne vita blodkroppar i lymfknutorna. I dessa startar immunreaktioner. Vissa virus förökar sig i stor utsträckning i lymfknutorna, bland annat human immune deficiency virus, HIV som orsakar AIDS.

Det virus man testade nu var ett virus som ger kroniska infektion hos möss genom att de klarar sig undan reaktioner från immunförsvaret. Med behandlingen med FTY720, fingolimod fick man ett starkt cellullärt försvar ( T-lymfocyter som försvarar mot bland annat virus). Utan fingolimod så blev immunförsvaret utpumpat.

I Juni informerade Novartis om att två patienter som tagit FTY i kliniska försök fått problem med infektioner och att en av dem dött. Det var oklart huruvida fallen av infektion hade något samband med behandlingen. Man planerar att söka godkönnande av medlet inom EU i slutet av 2009, en Norvartis taleskvinna, Valerie Tate. Fas III studien är nu i sent skede.

Den aktuella undersökningen stöds inte av medel från Novartis utan med statliga medel från USA:s regering.

26 april 2008

Fingilimod eller FTY 720 Oralt medel ( intas via munnen)
forskare Giancarlo Comi et al. Rapport från American Academy of Neurology konferens.

Denna studie har rapporterats tidigare men man har nu följt patenterna i 3 år. Efter 36 månader var 89 % av patienterna fria från gadiolinium förstärkta lesioner ( dvs lesioner med aktuell inflammation) 70 % var fria från T2 lesioner( gamla och nya lesioner) och 70% var skov fria.

Man kan också läsa att fas III studie är på gång. Ovanstående är ju inget dåligt resultat, om det skulle visa sig hålla i fas III studie.

Två årsrapporten kom år 2006 och visade då att 77% av patienterna var skovfria efter 2 år. Det var också låga siffror avseende skador som man såg på magnetkamera. Detta håller således efter 3 år.

Jag försöker leta efter fas III studien om det finns något att inhämta om den. Enligt den här artikeln pågår inte mindre än tre fas III studier om detta orala medel.


Detta har jag skrivit förr omLaquinimode

December 2008 Vad har hänt inom MS forskning under 2008;
National MS Society investerade under året 50 miljoner USD, vilket i dagsvärdet är cirka 400 miljoner kronor. I cirka 440 pågående projekt. Cirka 130 kliniska försök är på gång och av dessa befinner sig cirka 1 /10 i slutfasen, inkluderande några som skall tas via munnen.
I Fas III försök
Det har rapporterats positiva fas II försök för laquinimod och för BG00012. Dessa ges via munnen. Positiva resultat också för Mabcampat (alemtuzumab) som ges intravöst 1 gång per år 2-3 år. Alla tre påverkade skovfrekvensen. Det pågår fas III försök för alla tre.

3 december 2008

Mera finns att läsa pà neuranet

Bland annat finns en sammanfattning av nya behandlingar som är under utveckling och som innebär att man tar dem via munnen (oralt, per os)

Laquinimod via munnen har undersökt i en dubbelblind randomiserad studie ( som klassas som FAS Iib). Det är en förlängning av en studie som rapporterat tidigare. Utfördes i Milano, Italien och en av forskarna var Giancarlo Comi.

Den ursprungliga studien pågick 36 veckor efter vilket man fann en 40%ig minskning i antalet gadoliniumförstärkta lesioner med T1 vägd avbilning för en grupp som fick 0,6 mg per dag jämfört med placebo.Original studie 36 veckor Förlängning 36 veckor/ omfattade297 patienter

vilket var 91 % av de i ursprungliga studien

235 fullföljde

Laquinimod

0,6 mg/dag 36 veckor

Minus 40% lesioner jfr placebo

Årliga skov

0,38

Samma dos

Årliga skov 0,36

Laquinimod

0,3mg/dag 36 veckor


Samma dos

Ungefär samma som ovan

PlaceboLaquinimod 0,6mg

Ungefär samma som ovan

Minus 52% av lesioner

PlaceboLaquinimod 0,3 mg /dag

Ungefär samma som ovan.

Minus 52% av lesioner

Varför skiljer sig minus lesioner från 40% efter 36 veckor i gruppen som fick effektiv behandling mot placebogruppens värden i förlängningen där de också fick verksamt preparat? Jag vet givetvis inte. Kanske bidrar bortfallet, det var cirka 60 som föll bort, vad hände med dem? Kanske är det också större placeboeffekt om man vet att man får verksamt preparat. Även granskande doktorer kanske har placeboeffekt, eller också kan det vara så att placeboeffekten hoppet kan inverka positivt. Mig är det absolut inte främmande. Jag tror att stress kan inverka på sjukdomen, och att veta att man får verksamt preparat ger mindre stress.

Man ser att det här orala preparatet lovar ganska gott, dvs bättre siffror än Copaxone och betainterferoner om det håller i större studier.

20 september 2007Jag tror inte jag har skrivit något om laquinimod. Det är i varje fall ett oralt medel, dvs sig ett medel som tas via munnen, som enligt boken Multipel Skleros av J Fagius med flera antas påverka sjukdomsdrivande eller sjukdomsdämpande signalsubstanser- eller med andra ord påverka de inflammationsstimulerande eller inflammationsdämpande cytokinerna det vill säga om man tittar på hjälparT-cellerna Th1 respektive Th2. Th 1 producerar interferon-γ ( gamma-interferon), IL-2 ( interleukin-2) samt lymphotoxin och är involverade i aktiveringen av makrofagerna ( ätarcellerna) och fördröja hypersensitivitetsreaktioner medan Th2celler producerar IL-4, Il5 och IL 13 som är involverade i andra processer.En del djurstudier tyder på att Th1 cytokiner har skadliga effekter i motsats till cytokiner, men det är inte helt klart.
laquinomods verkningmekanism är inte klarlagd men den tros förskjuta cytokinbalansen från Th1 mot Th2.
I de fas II studier som rapporterats har man funnit att sjukdomsaktiviteten på MRI minskade cirka 40 % hos RRMS patienter, det fanns också tecken på att den minskade antalset skov.
Studietiden var kort -drygt 36 veckor i ena studien. Nu planerar man påbörja en fas III studie. Om den kan man läsa här.

Det här touchar, vad jag menar med att man kan inte tala allmänt om att stärka eller försvaga immunförsvaret. Man måste mer rikta in sig på vad man gör direkt. Man kan inte säga att svenska försvaret var starkt när Hitler anföll Danmark och Norge, däremot var det aktiviteten kraftigt förhöjt. Men Per Albin talade inte sant när han sa att Vår beredskap är god. Lite i analogi med det tänker jag. Det blir fel när man tänker för allmänt.Detta har jag skrivit förr omTeriflunomide Detta har jag inte skrivit om

Detta har jag skrivit förr om Estriol
Jag vet med mig att jag läst om detta i manga ar bland annat forskning i Portland Ore. Men det här är vad jag hittar.
21 oktober 2008:
Man reagerar lite konstigt. Själv har jag en sorts sänkt tröskel för att reagera för MS i alla sammanhang. Inte microsoft utan multipel skleros. Jag lyssnade på Cordelia Edvardssons radioföljetong Bränt barn söker sig till elden, som handlar om henne själv och hennes liv. Cordelia E. är en av överlevarna från Auswitch, som kom till Sverige i samband med befrielsen. Hon har i många år varit en av de röster som rapporterat från Israel, men var redan innan detta en känd journalist. Jag tror hon flyttade tillbaka till Sverige förra året.
I radioföljetongen kom fram att hennes mor blivit en känd författarinna i Tyskland och jag blev nyfiken på vem denna författarinna var. Det visade sig, att det var Elisabeth Langgässer, som är en av 1900-talets främsta författare i Tyskland. En författare som fått skolor, gator, tåg, promenadstråk u name it uppkallade efter sig. Alltså borde där finnas en del intressant att läsa. Men vad jag fastnade för var att hon fick MS omkring 1943 efter yngsta dotterns födelse. Så spekulerade jag vidare om stress och MS. Den här tiden var Cordelia cirka 14 år och var tvingad att bära den gula stjärnan och hon stod givetvis under hotet att deporteras. Vilket också senare kom att ske.

Det bör alltså ha varit en lång tid av upprepad stress, sådan stress som innebar att det under en lång period kom stressreaktion, efter stressreaktion, dvs en sådan typ av stressituation som enligt en del forskning tros kunna utlösa MS.

Det andra man kommer att tänka på är också första skovet tycks ha kommit efter ett barns födelse. Detta är också känt som en förhållande man känner till. Graviditet tycks skydda mot skov medan tiden efter är förknippad med en ökad risk. Detta är en av orsakerna till att man är inne på tankar att östrogenpreparat kan bli bromsmedicin. Kan Estriol bli elixiret mot MS.
(Samma artikel maskinöversatt till svenska)

Detta har jag skrivit förr om Minocycline

måndag, september 17, 2007:Minocyklin snart i fas III undersökning?Dr Yong, professor vid avdelningarna för onkologi och klinisk neurovetenskap
, University of Calgary, AB säger som svar på frågan var minocyklin befinner sig i på pipelinen av möjliga kommande mediciner:

Test av nya mediciner i kliniska försök fortskrider mycket längsamt då man behöver vara mycket försiktig och tänka igenom forskningsresultaten väl. Kliniska försök måste också genomföras på ett välplanerat och rigoröst sätt så att resultatet- positiva och negativa kan tolkas av sjukvården. Försök med en ny medicin går från fas I (där det man vill undersöka är medlets säkerhetsprofil) till fas II ( att får preliminära bevis på effektivitet och få annan information) till stor fas III undersökning som görs för att få bevis för att den givna medicineringen är effektiv eller inte. Först efter fas III resultaten är gynnsamma kan medicinen vara tänkbar för allmän användning.
Kliniska försök med minocyklin och MS pågår i Calgary men dessa är blott fas II försök på10 patienter som enbart använder minocyclin eller en kombinationsstudie med minocyklin och glatirameracetat ( Copaxone) som omfattar 44 patienter. Fas II studien avseende minocyklin som testas enbar har nyligen publicerats i medicinska tidskriften Multiple Sclerosis. Resultaten är lovande men man behöver gå vidar till en fas II undersökning innan minocyklin kan användas för kliniskt bruk.
MS Society i Canada har genom en forskningsfond just samtckt till att ge fondmedel till fas III försök med minocyklin vid CIS kliniskt isolerat syndrom. ( Den situation där en patient har en episod som antyder möjlig MS, men ännu inte fått diagnosen då man behöver en andra händelse för att det skall falla in i kategorin MS. 4 miljonerdollarförsöket med minocykling vid CIS involverar 200 patienter i Canada och det avser att undersöka om minocyklin kan sakta med övergångshastigheten till definitiv MS eller förhindra det. men det kan också stimulera till att undersöka användningen av minocyklin till olika former av MS i fas III undersökningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar