Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, mars 18, 2009

Blir någon förvånad över att läsa detta om d-vitamin?

Redan nu lyser det så kallade solskensvitaminet klart i medicinska kretsar, kan man läsa i en artikel på MSRC news, efter att studier från senare tid har visat d-vitaminet vara effektivt skydd mot både cancer och influensa. Man skriver om en nyligen genomförd undersökning vid St Michaels Hospital i Toronto, där patienter med multipel skleros fick en av de största d-vitamindoserna som getts i kliniska studeier. Studien visade spännande nog att genom att höja doserna, kan man lugna ner symtomen vid MS. MS patienterna tog upp till 40 000 IE ( internationella enheter, IU international units) dagligen vilket motsvarat 50 multivitaminer eller 400 glas med d-vitaminberikad mjölk. ( enl kanadensiska förhållanden förmodligen).sällskap rekommenderar att man skall ta 1000 IE dagligen.( parentes: här får man inte glömma att det finns vissa sjukdomar till exempel sarcoidos som gör att calcium kan bli högt, och det finns även medfödda sjukdomar där man kan utveckla symtom på högt kalcium. Skrev om detta i samband med min sammanställning över d-vitamin (länk).

Det visar sig emellertid att jag skrivit om denna studie tidigare och allt som förefaller nytt är inte sa nytt. Här är länken till när jag skrev om det. Jag blev först lite glad för om det var andra studien som visade liknande sak skulle detta vetenskapligt ha vägt tyngre, även om det inte är fas III studier.

Längre ned kommer emellertid studier jag inte har läst om nämligen de studier som visar att om man diagnosticeras för cancer under soliga tiden tycks man klara sig bättre.

D vitaminberikning sker av en del föda och det finns i fet fisk, men huvuddelen tillverkas i huden med en reaktion som börjar med att kolesterol i huden utsätts för solljus, och forskaren säger att det finns en massa evidens för att om man har ett gott d-vitaminstatus är risken för MS låg, och fortsätter :'Well, what happens after the fact, if you already have MS? Is there any benefit to vitamin D intervention?' ( Om man redan har MS. Har man nån nytta av d-vitamin då?)

Studien

Studien genomfördes på MS patienter.Forskarna gav d-vitamin i en stigande dos under ett år och började med en dos under 10 000 IE och sedan stegrades det gradvis till en topp på 40 000 IE per dag , för att sedan trappas ned och smygas ut. I genomsnitt fick de 14000 IE vilket är mer än de människor som bor i soliga områden året runt och vistas ute bildar själva genom solbestrålning på huden ( 10 000 IE). En speciell grupp fick ta upp till 4000 IE och dessa ansågs vara kontrollgrupp ( vilket känns lite tveksam, borde det inte vara en kontrollgrupp som inte tog någonting, men detta är standardrekommendationerna på dr Burtons klinik)

Frågeställningar

  • Man ville undersöka hur höga doser som kan ges

  • Man ville undersöka har de som har MS någon nytta av d-vitamin?

Resultat:

Studiens resultat beskrivs lite diffust men så här säger den forskare som lett studien:

“Vi hade definitivt färre skov i den behandlade gruppen, “

Studiens syfte var således att ta reda på om det var säkert att ta höga doser av vitaminet. Det är möjligt att ta för mycket och få symtom pga för mycket calcium i urinen och blodet, störningar i hjärtrytmen och Några sådana biverkningar fann man inte och studien antyder att man kan gå ganska högt i dos innan människor börjar att rapportera sidoeffekter.De i försöksgruppen tog vitaminet i koncentrerad lösning så att man skulle slippa ta en massa piller. Rekommendationerna i Canada är 200 till 600 IE per dag och den gräns man bör ligga under enligt rekommendationer är 2000 IE. MS forskning tyder på att detta kan vara alldeles för litet.

Andra grupper där man studerar d-vitaminets effekter:

Cancer

I artikeln skiver man att en del cancerbehandlingscentra har börjat att titta på om höga doser d-vitamin kan förbättra cancerpatienters överlevnad. Detta är experiment och det finns ingen forskning, som har visat att en existerande tumör har skrumpnat eller växt saktare på grund av att man tagit mer d-vitamin. Det man grundar sig på är den forskning som har visat att antalet cancrar speciellt coloncancer och bröstcancer är fler i områden, där människor inte kan tillverka tillräckligt med d-vitamin året om, till exempel i Sverige och i Canada. Det finns också andra studierdär man visat att de som fått cancerdiagnosen på sommaren då d vitaminhalterna är högre har klarar sig bättre.

Donald Trump som är chef för Roswell Park Cancer Institute i Buffalo, inte så långt från Niagarafallen säger att risken att utveckla cancer ”kan vara associerat till d-vitaminbrist. Vilket antyder att genom att tillföra d-vitaminer kan man sakta ner tillväxten eller minska återfallen av cancer.” Vid hans institution är ger det inte rutinmässigt till sina patienter men ett antal av läkarna där har börjat göra så. På institutet pågår studieerför att utvärdera säkerheten i att ge doser av d-vitamn på upptill 10 000 IE per dag under längre tid..

Trump har gett några patienter med prostatacancer och som haft mycket låga halter d-vitamin upptill 20 000 IE i korta perioder för att försäkra sig om att de inte skulle ha brist. Han säger att han försöker att återställa halterna av d-vitamin till normala nivåer och säger sig tro att det kan vara bra att optimera intaget av d-vitamin och att detta kan gynnsamt påverka utgången för cancerpatienter och att det är livsviktigt att detta undersöks.

Vid Steiner Medical and Therapeutic Centre, Phoenixville i Pennsylvia finns läkaren Ira Cantor som.blev intresserad av d-vitamin efter att studier kommit som visade att de som fått cancerdiagnosen på sommaren tycktes klara sig bättre. Man behandlar inte olika med cytostatika, kirurgi och annan cancerbehandling beroende på säsong och det kan antyda att de högre nivåerna av d-vitamin spelar in.

Studier bedrivs om säkerhet vid höga doser

Ira Cantor utvecklade ett sätt få upp halterna av d-vitamin till “sommarnivåer”, och började att ge engångsdoser mellan 50 000-300 000 IE beroende på hur låga halter man hade och därefter följdes det med 4000 IE. Detta har han försökt i cirka ett år på cirka 100 patienter. Han säger att det är alltför tidigt att säga att detta gör någon skillnad, men han känner sig uppmuntrad. “ Man har ett visst intryck av att en patienter klara sig bättre än väntat. Jag har det intrycket för individer, säger han. Men jag har ingen vetenskaplighet bakom. Här vill jag inflika att forskare har en viss bias eller låt säga placeboeffekt själva på vad man sysslar med så egentligen skall man kanske inte tro så mycket på intryck. Det är därför studier utförs dubbelblint, så att varken patient eller den undersökande läkaren skall veta vad den enskilde patienten får. Vad som man kan få ut hittills av vad Cantor gjort är om säkerheten ; han följt calciumvärden och parathormon ( från bisköldkörtlar) vilka också kan påverkas av stort d-vitaminintag.

I artikel skrivs om ytterligare två säkerhetsstudier som gjort i USA på gravida och ammande kvinnor. De senare fick höga doser 6000 IE per dag för att utröna vilken mängde d-vitamin gjorde att modersmjölken hade tillräckligt med d-vitamin. Detta gjordes bland annat av professorn i barnmedicin Bruce Hollis vid Medical University i South Carolina, som säger att: Vi såg inte en enda biverkan som kunde hänföras till d-vitamin på något sätt.Dr Burton, huvudforskaren i studien gjord på MS patient vid St Michael's säger: Folk letar efter något naturligt. Konventionella mediciner har ofta besvärliga biverkningar och det bidrar till att patienter inte följer ordinationer, och vid St Michaels är detta med d-vitamin populärt bland patienterna. “ Det är billigt, det har flera bra effekter på hälsan. Såvida det inte finns en kontraindikation finns det inte något negativt med det.

Ytter ligare andra sjukdomar där det har effekt:

Barnsjukdomen engelska sjukan, vilken beror på d-vitamin, osteoporos hos äldre är välkänt men det finns belägg för ytterligare sjukdomar där d-vitamin spelar en roll: Redan nämnt MS, cancer, prostatacancer, bröst och coloncancer (tjocktarmscancer). För coloncancer har man funnit en 50% minskad risk för de med de högsta halterna av d-vitamin enligt i Studie i American Journal of Preventive Medicine 2007. I Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology publicerades 2007 en studie som visade en 50%ig minskad risk för bröstcancer för dem med högsta halterna av d-vitamin i blodet. Forskarna för denna studie sa att man kunde uppnå halterna som i studien tycktes skyddar för bröstcancer genom att ta 2000 IE per dag eller vara ute 10-15 minuter i solen då vädret så tillåter. En viktig kommentar att man behöver inte ligga i solen och få solbränna för att man skall få en tillräcklig mängd d-vitamin. Alltför mycket exposition för sol där man bränner sig ökar riskerna för malignt melanom.D3

D-vitaminet bildas i huden och det har kanske sina medicinliknande egenskaper eftersom våra kroppar omvandlar det till ett potent hormon. Det bildas utifrån kolesterol när huden exponeras för solljus. Denna substans kallas D3. I artikeln skriver man att ju mer människor solar sig, eller ju mer d vitamin de tar ju högre halter får de.

Där finns något viktigt att påpeka, att den aktiva substansen- hormonet 1,25(OH)2D är noggrant kontrollerad och håller en viss nivå. Finns att läsa I min sammanfattning. Länk ovan.
25D

I levern förvandlas D3 till en annanform kallad 25 D. Detta är halten av detta som man mäter och inte D3.1,25 D

Sedan förvandlas 25 D i njurarna till 1,25 D,vilket är det verksamma hormonet. ( 1.25(OH)2D)Sen får man inte glömma melatoninet och solen. Vad har det för roll i sammanhanget, för roll vid inflammationer. Kortison är ju känt för påverkan av inflammationer. Det finns ett hypofyshormon ACTH som påverkar binjurebarken att producera steroider, bland annat kortisol. Det finns också ett hormon som heter MSH melanocytstimulerande hormon, om jag nu minns rätt / det är 40 år sedan jag läste detta) så består detta av 14 aminosyror, och de aminosyrorna är exakt de samma som finns i ACTH, vilket kanske skulle kunna tyda på att de på något sätt även verkar inom liknande funktioner. Man vet att tumörer som gör att det produceras mycket ACTH( vid dålig binjurebarkfunktion) gör att man blir påtagligt mer pigmenterad. Dessutom skrev George Jelinek om sol och munsår, som tycktes bli sämre vid exposition för sol. Det skulle då kunna tyda på att immunförsvaret förändras vid solexposition; kanske dämpas det? Så det kan ju finnas andra saker än d-vitaminer som kan variera med hur mycket sol man exponeras för och som kan påverka inflammationer.

Frågor:

Håller denna trend på att slå igenom i Sverige också att d-vitamin är aktuellt och vital? Varför görs inga studier på detta? Allmänt och vid MS. Jag läst någonstans att livsmedelsverket inte hade några pengar till detta.

Börjar man mäta halterna av 25 D för att se om man har brist? Det måste vara där man landar till sist med att bestämma halterna och veta vilka halter som skall gälla. Skall det till exempel vara högre halter vid vissa sjukdomar?

Själv tar jag d-vitamin när jag inte får tilläckligt med sol.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar