Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, mars 13, 2009

GW Pharmaceuticals kommer troligen att ansöka om godkännande av Sativex mot spasticitet och nervsmärta detta år

Om hur en komponent i cannabis kan fungera på cellnivå.

Källa: GW Pharmaceuticals plcTidigare har firman GW Pharmaceuticals rapporterat om två studier avseende Sativex, det medel som utvinns ur cannabis, och som testas mot olika MS symtom som spasticitet och smärtor.

Det har nu kommit en tredje studie som jag redogör för i slutet av inlägget; Med dessa fas III studier kommer nu företaget att lägga in ansökan av godkännande av medlet till europeiska läkemedelskommitten.

Utsättningsstudier vid spasticitet och neuropatiska smärta

En studie som publicerades i slutet av februari gällde Sativex och spasticitet. Studien gällde 36 patienter som tidigare under lång tid tagit Sativex på recept. Nu ville man studera effekterna av utsättning av medlet. Dels var man intresserad av hur utsättningen skulle påverka de aktuella symtomen men man ville också se på eventuella biverkningar av utsättningen. Skulle det komma utsättningsfenomen som var besläktade med när hasch går ur kroppen? Depression?

Man utvaldes slumpmässigt till att få antingen placebo eller Sativex i 4 veckor.

Resultatet blev klart till Sativex fördel avseende effekten på spasticiteten. Patienten skattade också den allmänna förändringen som större än för placebogruppen, Även respektive vårdare skattade att patientens spasticitet blev sämre då man upphörde med Sativex.

Man fann heller inga ökade biverkningar som följd av utsättandet trots att patenterna i fråga hade stått på det lång tid.

Förra året i september rapporterades också en placebokontrollerad studie där man dragit tillbaka medlet för en grupp som behandlats för nervsmärta pga MS ( neuropatisk smärta). Denna studie talade för att Sativex är effektivt också för neuropatisk smärta

Fas III studie med Sativex mot spasticitet vid MS

573 patienter deltog i undersökningen, där man fick medlet Sativex blint (man visste ej om det var placebo eller inte).Detta var fas A av studien,i nästa fas fick 241 Sativex responders, dvs personer som svarat bra på medlet fortsätta med behandling i 12 veckor, en del fick aktivt medel och andra fick placebo i denna fas B

I fas B fann man en statistiskt säkerställd skillnad mellan förändring i allvarlighetsgrad av spasticitet hos de som tog aktivt preparat och de som fick placebo. Man mätte detta med skaattnings skala. Man fann även andra skillnader 74% de med Sativex fick förbättring med mer än 30 % jämfört med placebopatiener där förbättringen var 51%. Kramfekvens blev förbättrat och detta var också statistiskt signifikant liksom sömnstörningar. Ett allmänt intryck av att vara bättre kände också en statistiskt signifikant del av Sativexpatienerna och även läkarbedömning visade signifikant förändring av allmänna intycket ( global impression) till det bättre hoppas jag.

Vad säger man om säkerheten.Färre biverkningar än i tidigare studier, vilket man tolkar som att man titrerat ut en modifierad dos av medlet-

Detta var positiva förändringar och GW kommer att lämna in en ansökan om att få medlet godkänt. En av de ansvariga vid aktuella företaget säger att studien var en succe och bevisar att Sativex ger meningsfull effektivitet för människor med spasticitet på grund av MS. Det har nu kommit tre fas III undersökningar med positiv resultat och man lämnar in ansökan till EU:s läkemedelsverk under kvartal 2 detta år.

Dr Bettina Platt vid Aberdeen skola för medicinska vetenskaper har studerat hur en kemisk förening i cannabis kan hjälp till att få cellerna att fungera och återhämta sig efter en skada. Den kemiska föreningen kallas cannabidiol (CBD). Molekylen i fråga förknippas inte med det som brukar bidra till haschrus.

Man har funnit att föreningen påverkar mitokondrierna, cellernas energicentraler, och hjälper till att upprätthålla normala nivåer av kalcium vilket gör att cellerna fungerar som de ska och har större motståndskraft mot skador.

Bettina Platt säger att man har tidigare vetat att CDB kan vara smärtlindrande men man har inte vetat ur det fungerar, men nu vet vi hr det fungerar på cellnivå. Förhoppningsvis skall detta kunna leda till utveckling av medel som påverkar sjukdomar där mitokondrierna fungerar sämre, hon nämner Parkinson sjukdom och Huntingtons sjukdom.

Det är inte säkert säger Bettina Platt att rökning av cannabis har samma effekt. Det finns många olika sorters cannabis och många av dem innehåller inte längre cannabidiol, som ett resultat av rökning kan i stället skada försämras eller uppstå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar