Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.
Min bok, Dimman lättar—att leva med MS, har kommit


Ur boken:

Hjärndimma finns vid många former av ohälsa, exempelvis järnbrist, låg ämnesomsättning, cancersjukdomar, depression, neurologiska tillstånd, utmattningssyndrom, allvarliga och långvariga infektioner. Vid multipel skleros är hjärndimma inte ovanligt och kan kännas som om förmågorna att tänka, förstå och minnas är bristfälliga. Förnimmelserna kan kännas mer diffusa och hjärnverksamheten trögare. Man kan till och med uppleva att tillvaron är som beslöjad. Man använder ofta det engelska ordet för hjärndimma, brain fog, även på svenska.

START


Translate

tisdag, september 26, 2006

Infektioner och MS

 


Jag kopplar åtminstone ett skov kraftigt till en vaccination-men det kan ha varit en slump givetvis.Överhuvudtaget när jag funderar kring sådana yttre saker blir det alltmer komplicerat, och om det ligger något i det här så är det nog multifaktoriellt. Det enda som kan göra att man vet något till syvende och sist är vad forskningen kommer fram till.

Resultat av en undersökning av vuxna med MS pekar på ett statistiskt samband mellan virus och bakteriella infektioner samt skov av MS. De som gjort studien noterar att publicerade omgivningsobservationer pekar på infektion som en möjlig orsaksfaktor eller något som kan trigga MS skov.

Man säger: " Mikroorganismer orsakar starka immunreaktioner som är specifika för respektive antigen ( =antikroppgenerator- det ämne som orsakar bildandet av antikroppar) men mikrobiella infektioner kan också trigga immunsvar mot själv-antigen ( mot delar av egen vävnad, alltså autoimmunitet), ge inflammatoriska reaktioner."

Eftersom ingen specifik mikroorganism har identifierats som varande en klar orsak till MS, är en mer trolig förklaring till de epidemiologiska omgivningsobservationerna att infektioner introducerar en sorts benägenhet i immunreaktionen hos MS patienter som förmår att trigga sjukdomsaktivitet och skov.

60 MS patienter följdes och de ombads rapportera så fort de kände av symtom på infektion. Man fann en trefaldig ökning av MS skov under riskperioden som sträckte sig från två veckor före till 5 veckor efter infektionen började. Om man kortade av riskperioden till 2 veckor före och 2 veckor efter fyrfaldigas skoven.t Virus och bakterier gav lika stor risk.

.På observerade man en signifikant ökning av sjukdomsaktivitet bland 20 patienter som följdes med serier av magnetkameraundersökningar. Andra tecken som ökad T -cellsaktivering och ökning av vissa cytokiner fanns också.

Peace
Sune
. Källa : Neurology, August 22, 2005.

Medline Posted by Picasa

onsdag, september 20, 2006

Könshormoner och MS, graviditet och MS

 

Spelar könshormoner någon roll vid MS?

Det finns undersökningar som visar att MS unga kvinnor är mer mottagliga för multiple skleros. MS är också vanligare hos kvinnor. Män tenderar också att få MS senare i livet. Det finns teorier om att unga mäns höga testosteronhalter kan skydda mot MS. Det finns också teorier om att menstruationscykelns hormonfluktuationer kan påverka MS utvecklingen. Enligt National Multiple Sclerosis Society information har man dock inte funnit någon effekt av denna växlande halt på antalet skov ej heller på skador synliga på magnetröntgen (MRI).
Man tycker sig också finna att MS hos män har ett aggressivare förlopp.

Dr Carlo Pozzilli vid avdelningen för Neurologiska Vetenskaper på Universitet i La Sapienza, Italien ledde en studie, man fann att kvinnor med MS hade lägre halter av testosteron ( manliga könshormonet) än kvinnor som inte hade MS. ( Kvinnor liksom män har testosteron med i olika halter. Hos kvinnor fluktuerar dessutom hormonhalterna under menscykeln.) Vid samma studie fann man också att de män med de högsta halterna av kvinnliga könshormonet oestradiol hade största MS skadorna på magnetröntgen.

Graviditet och MS-Rådgör med din läkare.
Under graviditeten har kvinnor med MS färre attacker under sista tredjedelen av havandeskapet. ( 3:e trimestern). Man forskar också på om graviditet påverkar sjukdomens förlopp i det stora, till exempel vilka handikapp man utvecklar, om man kommer in i stadiet sekundär progressiv MS. Det finns ngn studie som antyder detta. däremot finns det inga studier som säger att graviditet kan förebygga MS.
På djurförsök har man funnit att två kvinnliga könshormoner estradiol och estriol har visat sig verka skyddande på djurmodeller av MS sjukdomen. Det har också gjorts en undersökning som visade att estriol i tablettform visade att detta gav en minskning av MS skadorna på MRI . Enligt National MS Society ser man ingen påverkan på MS utvecklingen av vanliga P piller, däremot publicerades förra året en studie från Harvard att incidensen av MS var 40 % lägre hos dem som tar piller jämfört med de som inte tar det.

Amning och MS-Rådgör med din läkare
Avseende amning , skall man inte amma om man står på vissa mediciner till exempel interferoner, gäller även själva graviditeten. Eftersom första trimestern är viktigast, bör man innan planerad graviditet upphöra med dessa mediciner. Och beträffande allt detta skall man rådgöra med sin neurolog.

Om själva amningen kan påverka multipel skleros skriver National MS Society 2003 att det inte finns tillräcklig data för att uttala sig om detta. Så hittills är det individuellt beroende på om och hur länge man skall amma och det är viktigt att diskutera detta med sin neurolog. Exempel: När bör man återuppta sin medicinering efter graviditeten kan till exempel bero om man haft en aggressiv MS med frekventa skov. Om man skall återuppta amningen beror också på om man blir mycket påverkad av fatigue.

Peace
Sune Posted by Picasa