Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, juni 03, 2015

Om yoga och MS
Det har kommit en del undersökningar om MS och Yoga.

1.En är en systematisk översikt utförd av Bláthlin Casey m fl i ett forskarteam vid  the University of Limerick, Irland. Man tog bara med randomiserade kontrollerade studier, vilket innebar att man fann sju studier  med mellan 11 och 77 personer i respektive studie. Undersökningen är hittills inte publicerad utan har presenterats vid ett möte. ( Det finns alltså inte någon peer review, en kritisk granskning av artikeln före publicering).
Jämfört med ingen åtgärd visade yogagrupperna effekter på balans, ångest, depression, Längre uthållighet bättre hastighet avseende gångförmåga. Det rapporterades också positiv effekt på fatigue ( sjuklig trötthet) och bättre livskvalitet.
Studierna var dock av ganska dålig kvalitet och man fann bl a en del bias ( att man har ett systematiskt fel i studien där resultatet blir påverkat- till exempel att forskare el försökspersoner har en positiv inställning som påverkar svar vid intervjuer). Forskarna säger att det behövs fler studier med bättre kvalitet för att fastställa resultat.
Att notera är att man fann inga allvarliga biverkningar. Yoga förefaller säkert för personer med MS.

2.En annan studie vid Cleveland Clinic har forskaren Darlene Stough mfl låtit tretton personer delta antingen i yogagrupp och meditationsgrupp. Man trodde att den fokusering på andning, avslappning och kroppställningar som finns vid yoga skulle påverka mest rörelsefunktioner som gående och balans än vad meditation enbart gjorde. Man fann att depression förbättrades i större utsträckning i yogagruppen men det fanns inga skillnader i fråga om gående, balans och andra variabler

3.Cecilia Wan vid St Michaels sjukhus i Toronto har rapporterat en studie med tretton personer med MS som deltog i ett 11-veckors program med mindfulness som fokuserade på kronisk smärta. Man fann effekt på smärtan men också på livskvalitet.
Dessa tre studier fanns att läsa på Med Page

Även på Msology har man skrivit om yoga och MS:

Där skriver man om en annan översikt som gjorts av Frank och Larimore och som är publicerad i Front Neurosci 2015;9:133)..
Avseende smärta: Stidie av Doulatabad m fl som fann att kronisk smärta var bättre efter tre månader i yogaklass. Yogan bestod av ( Hathayoga) långsamma rörelser, andningsövningar och meditationsinriktning.
Avseende trötthet (fatigue): 90 timmar i veckan under sex månader minskade fatigue och upplevde sig med fyll av energi. En annan studie fann att fatigue minskade något men förbättrade förmågan att fokusera.
Depression: Vid en neurologklinik bedrevs en 8-veckors mindfulhetskurs med samtalssessioner, övningar och hemarbete. Efter åtta veckor kände patienterna sig mindre deprimerade, mindre ångestfyllda och hade mindre fatigue. Dessa förändringar var kvar i sex månader.
Symtom från blåsan: En yogagrupp med fokus på andning, muskelkontroll och avslappning hjälpte mot symtom från urinvägarna. Det var statistiskt signifikanta förbättringar avseende inkontinens, frekventa trängningar, och mindre resurin ( den volym urin som finns kvar efter man kissat.
Gångförmåga: 24 sessioner under åtta veckor av yoga var lika effektivt som löparbandsträning avseende balans och uthållighet att gå hos unga kvinnor med MS. Humöret blev bättre och minskad fatigue.
Livskvalitet: 61 personer med MS som deltog i yogasessioner tre ggr i veckan under tolv veckor förbättrade totala livskvaliteten enligt en iransk studie.

Göran Boll är en yogainstruktör som utarbetat ett program medicinsk yoga som används vid flera stora sjukhus, där man bl a  forskat på det för ryggbesvär, högt blodtryck och vid rehabilitering.
I denna youtubevideo lär han ut grundläggande övningar i yoga. Första minuterna hörs det dåligt på grund av att bl a många kommer sent men efter en stund kommer en bra introduktion till  yoga som utförs sittande.
Man kan också lära sig av denna video att man inte bör komma för sent till en föreläsning. Här märks hur störande det är.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar