Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, juni 26, 2010

Boken Min Stroke av Jill Bolte Taylor. Höger- vänster hemisfärernas funktioner.

1 frontallob-pannlob
2 parietallob-hjässlob
3 temporallob-tinninglob
4 occipitallob-nacklob
5 lillhjärna-cerebellum
6 medulla oblongata-förlängda märgen

Hjärnan är delad i två halvor som ser ganska lika ut, men som skiljer sig en hel del avseende funktioner. De senaste årens avbildningsmetoder har gjort det möjligt att studera vilka områden som aktiveras i hjärna vid olika tankar, emotioner etc. Tidigare kunde man bara studera detta efter skador som slagit ut vissa hjärnfunktioner. Här en skiss över hur vänster och höger hjärnhalvor- hemisfärer tycks skilja sig åt.


När Jill Bolte Taylor fick sin den bristning av en åder i hjärnan som skildras i boken Min stroke upplevde hon en sorts underlig frid och frihet. Trots att hon successivt märkte av att kroppen fungerade allt sämre vad avsåg balans, rörlighet och många andra funktioner beskriver hon ingen rädsla, utan det är med ett viss inre motstånd mot att bryta detta sällsamma tillstånd av nirvanaupplevelse, som hon beslutar sig för att påkalla någon form av hjälp. Detta kan man säga är hela bakgrunden till boken, Hon får genom sin blödning som drabbar vänsterhjärnan en kraftig upplevelse av hur denna skiljer sig från högerhjärnan.Hjärnan är ett parigt organ som består av två hemisfärer som tycks i stort sett lika men där bedrar man sig kraftigt. Visserligen styrs motoriken i högra sidan av kroppen av vänsterhjärnan och vänstra delen av kroppen styrs av höger hjärna men detta var långt ifrån hela sanningen skulle Jay erfara. Vänster hjärnhalva kallas ofta den dominanta hjärnhalvan därför att den styr högra handen som de flesta av oss vill arbeta med, skriva med. Men även hos vänsterhänta är vanligen den vänstra hemisfären den dominanta och det är alltså något helt annat som ligger bakom termen dominant hjärnhalva.Dominans syftar på vilken sida som språkfunktionen tros finnas på.Vänster hemisfär styr vad höger kroppshalva tar sig för och högra halvan av hjärnan den vänstra delen, men det är också så att de båda hjärnhalvorna samarbetar och har helt olika funktioner. De olika hemisfärerna tolkar båda information; men de gör det helt olika.Det är detta som Jay upplever under stroken och som hon beskriver i boken. När hennes vänstra hemisfär skadas tar plötsligt höger över och tolkar med företräde vad som händer.

Här är några skillnader enligt Jill Bolte Taylor:

Höger hemisfär

Vänster hemisfär

Här skapas en ögonblicksbild, en bild av nuet

Här sätts ögonblicksbilderna in i ett sammanhang, en tidföljd

I höger hjärnhalva finns ett kollage av nuet. Det omfattar alla bilder från synen, allt från hörseln, smaken, lukten olika känselsinnen. En bild av hur det hänger ihop i nuet.

Den ena ögonblicksbilden jämförs med de andra. Hur liknar de varandra? Hur skiljs de åt? Vänster hemisfär frossar i detaljer. För att kunna skilja saker från varandra,

I det högra medvetandet gäller ej strikta orsak-verkan regler. Det lämnar fritt för fantiserandet, kreativiteten

Delar upp informationen i mönster. Som skapar en tidsföljd, en orsak-verkan. Om det här hänt nu beror det på. Eller om det här hänt nu kommer det där att hända.

Allt upplevs som en helhet. Jill Bolte beskriver det som en nästan andlig enhet, där man förstår ”intuitivt” hur allt hänger ihop, hur allt är en del av något större.

Använder slutledningsresonemang. Om A är större än C. Och C är större än B är också A större än C.

Tolkar icke verbal information som kroppspråk, tonfall etc. Höger ser till helheten,

Linjärt tänkande. Använder språket för att kunna beskriva hur saker skiljs åt tidmässigt eller i andra mönster och detaljer.Här kan man kanske förklara en del av vad som CCSVI debatten handlar om. Forskare, medicinen använder det linjära tänkandet medan det intuitiva, helhetstänkandet inte kommer till sin rätt. Patienterna använder också sin högra hjärnhalva i tolkningen av informationen. Det är många fler tankar det här väcker som jag skrivit om. Var kommer till exempel mindfulness in i det här? Den där skivan som hängt upp sig i det inre och som håller på att gnata inombords kallar J B-T hjärnpladder. Den härör från vänster hemisfärs användande av språket som medel att hantera tillvaron osv...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar