Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, februari 14, 2012

Om CCSVIOm CCSVI

Jag har inte velat skriva om CCSVI senast året för jag vill inte påverka någon i någon riktning. Det är viktigt att man gör vetenskapliga undersökningar för att komma fram till hur det förhåller sig med CCSVI och MS. Fall är fall, och placeboeffekten kan vara mycket stark- det är kontrollerade studier som kommer att ge svaret om detta.

Det pågår en samordnad verksamhet för att undersöka CCSVI och MS där MS Society of Canada och NMMS (USA) finansierar med 2.4 milj USD och där sju team samarbetar. Verksamheten skall pågå i två år och skall bilda underlag för en bl a klinisktförsök med CCSVI som skall påbörjas nu under våren av bekostat av MS society of Canada och kanadensiska institut för hälsoforskning (CIHR) . Det har nu kommit rapporter efter 18 månader från de olika teamen. Läser detta på MSRC news.( se länk i marginalen)
De olika teamen undersöker många med MS och andra för att se vilka som kan ha CCSVI, och dessutom vill man utveckla avbildningmetoderna för att de skall blir mera exakta och validerade ( för att bla jämförelser skall kunna ske mellan olika studier) och kunna ge vetenskaplig förståelse för CCSVI plats i förståelsen av MS sjukdomen. Alla teamen bedriver forskning godkänd av de organ som godkänner vetenskapliga studier på människor i USA och Canada bl a ur etisk synpunkt.
Hittills har 800 personer undersökts med olika avbildningsmetoder inkluderande den ultraljudsteknologi som används av Zamboni och även magnetkamera undersökningar av venerna (MR venografi), kateterisering av vener med insprutning av kontrast ( venografi-phleopgrafi), MRI av hjärna och andra kliniska undersökningsmetoder. Sammanlagt kommer 1300 personer ha undersökts inklusive kontrollpersoner som ej har MS.De slutliga resultaten av detta samordnade CCSVI projekt kommer efter att alla undersökningar är klara ( undersökningarna är gjorda med bland annat blindning så att inte de som tittar på bilderna skall veta vilka som har MS och liknande och av liknande forskningskäl måste man hålla på resultaten till det är färdigt) men man har presenterat eller kommer att presentera några delresultat.
Forskningen är på väg att öka vår förståelse av CCSVI och dess relation till MS, enligt chefforskaren vid NMSS Tim Coetze och Karen Lee vid Canada MS Society säger ungefär samma sak.
Lite av vad man rapporterat
Kanada
Dr. Brenda Banwell, The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario:
Bamwells forskningsgruppe söker stöd för att CCSVI är orsaken till MS. Om skadat venöst avflöde finns som en viktig del i början av MS sjukdomen bör dessa förändringar finnas även hos de yngsta MS patienterna och man undersöker nu barn och tonåringar med MS för att se om de har ett onormalt venöst system och blodflöde. Det är inte troligt att barn skall ha åldersbetingade förändringar som följd av högt blodtryck, hjärtsjukdom,medicinering el. åldersrelaterade problem.
Man har tränat hos Dr Zivadinovs grupp i Buffalo och har utvecklat metoder att avbilda och undersöka barn. Man skall undersöka 30 barn med MS och 30 friska barn.
Man kommer att börja analysera då 90 procent är undersökta.
Dr. Fiona Costello, Hotchkiss Brain Institute, University of Calgary, Calgary, Alberta:
Detta forskningslag har startat en prospektiv studie som kommer att undersöka 120 personer med MS och 60 kontrollpersoner som är matchade att ha samma ålder, kön och är friska. De med MS har olika former av MS inklusive 15 med barn MS.
Vad man vill undersöka är proportionen av MS fall med MRV tydande på extrakraniell venöst hinder i utflödet. Andra undersökningsmått kommer att vara att bedöma graden hjärninflammation på MRI, EDSS ( handikappsskala) förtjockade vener och funktion hos venklaffar i vena jugularis.
Samma team har publicerat en artikel som beskrev komplikationer hos MS patienter som genomgått CCSVI procedurer utomlands ( 5 st).
Complications in MS Patients after CCSVI Procedures Abroad." Burton JM, Alikhani K, Goyal M, Costello F, White C, Patry D, Bell R, Hill M. (Calgary, AB) Can J Neurol Sci 2011 Sep;38(5):741-6
USA
Dr. Aaron Field, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, Madison:
Planerar en studie om 100 MS patienter som kontaktat efter att studien annonserades samt av klinikens egna patienter. Hittills har 17 med MS och 12 kontroller undersökts med MRI av hjärna, magnetkamera venografi samt ultraljudsundersökning.
  1. Field har fått 27 OOO USD för att ytterligare undersöka de nya inslagen på MRI hos de friska i denna studie speciellt med tanke på reliabilitet och reproducerbarhet, dvs bland annat hur pass säkra mätningarna är, får man samma resultat vid upprepning. Särskilt undersökte de användningen av en ny metod att bedöma venöst blodflödesmätningar relaterade till andning och puls,
  2. användning en ny MRI metod att mäta järninnehållet i hjärnvävnad och Specifically, they investigated
  3. använvdning av en relativt nytt godkänt kontrastmedel för magnetkamera som kan förstärka synlighet av vener i huvud, hals vener och möjliggör mätning av blodflöde i hjärnvävnad.
Tio friska personer undersöktes avseende dessa tre saker i CCSVI undersökningprotokollet på skilda dagar. Teamets nya sätt att mäta venöst föde med MRI gör det möjligt att upptäcka skillnader i blodflöde mellan inandning och utandning, och kan ge bevis på inandningsrelaterad reflux ( bakåtflöde) i jugularvener på friska
Teamet sätt att mäta graden av förträngning i vener på magnetkamerabilder av vena azygos ( vener i ryggradsregion) och jugularvener ( halsven) ger jämförbara resultat när de utförs av olika undersökare.Deras nya MRI metod för att mäta järninnehåll i hjärnan ger också resultat som kan reproduceras bättre jämfört med tidigare metoder med färre tekniska problem.
En enda dos av det nya kontrastmedlet är tillräckligt för att förstärka synligheten i huvud och halsvener och skapar kartor av blodfödet i hjärnan som kan reproduceras.
Dessa undersökningar har eller skall presenteras på internationella möten:
: "Comprehensive assessment of cerebral venous return with MRA: preliminary results." Wieben O, Johnson K, Schrauben E, Reeder S, Field A. 23rd annual meeting of the "MRA Club" (International Magnetic Resonance Angiography Workshop), Calgary, Alberta, Canada, September 25-28, 2011.
"The importance of the sonographer in the investigation of chronic cerebrospinal venous insufficiency." Kohn S, Kliewer K, Field AS. American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) Annual Convention, Phoenix, AZ, March 29-April 1, 2012.Dr. Robert Fox, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland:
Detta team fortsätter att använda MR venografi, ultraljud, MRI och kliniska undersökningar hos patienter med MS eller med risk för MS (CIS) och jämför grupper avseende venernas tömning.
Ultraljudsundersökarna har lärt sig den teknik som använts av Zamboni, och fann i flera avseenden var den publicerade metodologin tvetydig, och man har standardiserat tillvägagångssätt ( protokoll) och analys för att få konsistenta resultat. ( konsistent vetenskaplig kvalitetsterm avseende resultat, se wikipedia för närmare förståelse).
Tidigt upptäckte man fysiologiska och tekniska faktorer som komplicerar screeningundersökningarna av hinder i venerna med ultraljud som oregelbundna hjärtslag, andningstadier, huvudposition, tryck som anbringades av undersökarna, grad av vätsketillförsel kunde påverka resultaten.
På ECTRIMS/ACTRIMS kongress i oktober förlidet år persenterade man preliminära resultat av de första tjugo och man fann att 6 stycken ( 30 ) procent hade kriterier för CCSVI, fyra inget kriterium, ingen uppnådde kriterium för reverted postural control av venöst utföde från hjärnan. 45 procent hade aningen ett veck eller abnorm klaff, vägg i ven. Identifikation av reflux i djupa hjärnvener berodde på ultruljudsteknik.
(P1104 – "Ultrasound assessment of chronic cerebrospinal venous insufficiency." R. Fox, L. Baus, C. Diaconu, A. Grattan, I. Katzan, S. Kim, M. Lu, L. Raber, A. Rae-Grant)
Vid samma kongress presenterade också teamet obduktioner från sju personer som haft MS och jämförde med sex som inte haft det. I denna oblindade studie fann man abnormiteter och anatomiska förändringar i båda grupperna. Emellertid rapporterade man fler i gruppen med MS. Två abnormiteter hos två gruppen om sex som inte hade MS och nio abnormiteter hos sex av sju MS patienter.
Det är allt jag hinner skriva idag om detta. Kontentan av artikeln för mig är att det pågår undersökningar men det är ganska långt till man får något svar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar