Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, maj 05, 2009

mer om glutamatGlutamat och glutamin är två viktiga neurokemikalier i CNS. Glutamat metaboliseras i neuron och frisläpps i presynaptiska nervänden i synapsklyftorna, där det binder sig till postsynaptiska receptorer. För att få bort glutamat från synapsutrymmet mellan två nervceller tas det upp i astrocyter, som fungerar som har en städfunktion. I astrocyterna ombildas det till glutamin, och i form av detta återgår det till neuronen. Detta glutamin omvandlas sedan till nytt glutamat inne i neuronen igen och kan återigen fungera som transmittorsubstans. Förvandlingen från glutamin till glutamat sker med hjälp av ett enzym som kallas glutamas.


Glutamat är en transmittorsubstans som medverkar i att överföra en nervsignal från ett neuron till ett annat via det tomrum som finns mellan de två nervcellerna. Hela området där denna överföring av signal sker kallas synaps och tomrummet mellan de två nervceller, är en spalt som kallas synapsklyfta. Detta sker normalt.

I bland kan överflöd av glutamat uppstå, vilket kan ge upphov till skador i hjärnan. Detta överflöd av glutamate tros verka giftig för nervceller och tros medverka till skador vid många sjukdomar i nervsystemet.Glutamat som finns i synapsklyftan transporteras till astrocyter, ( och också gliaceller och oligodendrocyter). De ämnen som transporterar dem kallas glutamattransportörer. Det finns ideer om att syrebrist eller annan skada på hjärnan kan få just dessa transportörer att fallera och göra att det blir en giftig mängd glutamat i synapsområdet. (Neurotoxicitet) Förluster av glutamattransportörer misstänker man kan vara bidragande vid olika nervcellsförstörande sjukdomar som Alzheimet, Huntington, Parkinson, ALS. (Maragakis, Rothstein) . Men det finns också forskning som tyder på en ökning av glutamatransportörer vid andra neurologiska sjukdomar som MS, där det förefaller finnas en ökning som svar på att det finns ökad mängd glutamat i CNS vid inflammation. Vallejo-Illarramendi m.fl. Det kan också bli så att det blir för mycket glutamat i astrocyterna, som gör att astrocytkompisar kallas in och inte ens detta räcker. Det kan leda till att det blir trångt i synapsområdet, vilket i sin tur gör att signaler som skall gå från en nerv till en annan inte avfyras normalt. Sådant kan hända vid stroke, inflammationer, det kan hända vid tillstånd som ger hjärntrötthet typ utmattningssyndrom. Se trött i Hjärnan, eller se artikel i läkartidningen Rönnbäck m.fl.

Det som ger skadorna av glutamat är troligen ett kraftigt inflöde av kalciumjoner som följd av att glutamatreceptorerna blir överstimulerade. Man har också visat att vid inflammatoriska sjukdomar i hjärnan typ MS kan de inflammatoriska cellerna frisätta glutamat som också medverkar till skadorna. Pitt. Werner, Reine. Vid HIV associerad demensutveckling tros också glutamatet spela en roll för hur avancerad skadan blir och man har hittat ökad produktion av extracellulärt glutamat i infekterade vita blodceller. J. Zhao m flera. Med utgångspunkt från glutamin-glutamatomsättning forskar man på de olika delarna av processen för att hitta terapier. Det kan gälla att hitta medel som hindrar glutamatet från att verka, det kan gälla medel som förhindrar glutamatet från att bildas genom att till exempel blockera enzymet glutaminas. Andra exempel på sjukdomar där man tror att glutamamat spelar en viktig roll är t.ex. ALS där medlet Riluzole som använts som en bromsmedicin vid ALS antas fungera genom påverkan på glutamatmetabolismen i nervvävnad. Jeffrey Goldstein. Enligt FASS är verkningmekanismen oklar.

Kan då glutamat som finns i mat påverka glutamathalterna inne i hjärnan? Passerar glutamat hjärnbarriären. Det tycks vara så att BBB är en effektiv gräns och oftast finns bara en bråkdel i hjärnan jämfört med i plasma. Quentin R Smith. Samtidigt finns det undersökning på unga råttor att höga halter av glutamat i blodblasma kan ge nervcellsskador i hjärnan. Detta kan ju bero på att hos unga individer är inte BBB mogen. Kan då ett ökat glutamat innanför BBB ( dvs glutamat producerat i hjärnan) skada blodhjärnbarriären. Det finns mängder av studier där man talar om glutamat induced BBB disruption så jag antar det kan vara så. Och om det redan finns en BBB skada vid exempelvis nervsjukdom typ MS, borde väl också glutamathalten i hjärnan kunna öka? Som ett bifynd i att få tag på lite allmänt om glutamin fann jag att ett statinläkemedel kan minska BBB skador. (Labförsök) Zink är också intressant i sammanhanget. Men i det stora hela så kanske inte det här säger så mycket om vad man kan göra i levande livet angående det här just nu, men att vara observant på glutamatintag tror jag kan vara klokt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar