Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, mars 28, 2012

I pipeline alemtuzumab och teriflumide


Företaget Genzyme har två mediciner mot MS i slutet av pipeline.
Lemtrada (alemtuzumab) är en medicin som ges bara vid enstaka tillfällen som en kur. De första fas II studierna var mycket lovande avseende effekt men det fanns också biverkningar.
Nu finns två fas III studier där man jämfört alemtuzumab med interferon Beta-1a.
 Det kom också nyligen en femårsuppföljning av patienter som deltagit i en fas II studie.
CARE-MS I studien (fas III) involverade 840 patienter med MS där man jämförde alemtuzumab med interferon beta-1a ( Rebif).
Man fann där en reduktion av årliga skovfrekvensen med 49 procent jämfört med interferon beta-1a. ( Detta är statistiskt signifikant med p<0.0001). Man fann också men minskad progression med med EDSS skalan på 42 procent jämfört med interferon beta- Ia. (p<0.0084).

CARE-MS II studien visade att patienterna som fick alemtuzumab var skovfria till 78 procent i två år medan 59 procent av de som stod på interferon beta-1a var det. Beträffande progression var det endas 8 procent som försämrades men det var också en låg siffra för interferon beta-1a 11 procent och skillnaden var inte statiskiskt signifikant för detta.

Femårsuppföljning av fas II studie visade att över fem år minskade progressionen ( ackumulation av handikapp) med 72 procent och prliga skovfrekvensen med 69 procent jämfört med interferon beta-1a
Här skovfrekvenser efter först och andra behandling från en fas II studie.
Det finns en del biverkningar med alemtuzumab vilket jag skrivit om tidigare. Dock verkar biverkningarna hanterbara.

Teriflumide (teriflunomide) Men det finns ett annat medel – en tablettmedicinering mot MS som samma företag har-teriflumide som också gått igenom fas III undersökningar. Där är inte resultaten så imponerande-beträffande skovfrekvensen har den en effekt som interferon-β 1a ungefär men det finns också en effekt på progressionen (30 procent). Ungefär 5000 personer har deltagit i studierna med teriflunomide- den är alltså välundersökt och man har funnit ganska få biverkningar- i stort sett inte mer än placebo.
Teriflumide har också kombinerats med Copaxone och interferon-β 1a. Tillsammans med Copaxone fann man ingen ökning av effekterna men för interferon- 1a.

Teriflumide har mindre biverkningar. Liksom alemtuzumab påverkar det T-celler och B-celler, men det verkar inte påverka de celler som är i vila eller delar sig långsamt och det lämnar möjligen därför immunsystemet intakt och därmed blir det mindre biverkningar. Ehuru inte så effektivt som Tysabri och Lemtrada är det faktiskt ett väldigt intressant medel just på grund av biverkningsprofilen plus likvärdig effekt som interferon och glatirameracetat ( Copaxone) plus dessutom effekt på progression.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar